Om oss

anställda på THETA

Vår kompetens är den samlade erfarenheten av oss

Vi kompletterar marknaden med unika erfarenheter från att leverera projekt under budget samt före tid under byggskedet. Vi erbjuder spetskompetens på en bred marknad där unika egenskaper i projektledningsorganisationen söks. Theta skapades av Temab och CEPA Engineering AB under 2015, det har sedan övergått till att ägas av de anställda i företaget. Företaget ägs därmed och drivs av de som tillför kompetens och styrka i företaget. THETA Engineering AB är den samlade kompetensen av medarbetarna.

PROJEKTLEDNING

Linus Levinsson på THETA

Linus Levinson

VD/Projektledare/Planering/Kostnadsstyrning

Linus har med sin breda bakgrund från flertal infrastrukturprojekt inom Bygg- och Anläggningsteknik, upparbetat en spetskompetens som är unik inom byggbranschen i Sverige. Kompetensen har han upparbetat på olika projekt i olika storlekar i Sverige och hos NCC International i många år tjänstgjorde han även utomlands. Som kalkylledare och kalkylchef, genomför han kalkylering och kostnadsstyrning på ett mästerligt sätt.

Från 2006-2013 hos Trafikverket satt han som samordnande byggledare för Norra Länkens betongtunnelprojekt med sekantpålar och han hade även ansvaret för projektplaneringen på Förbifarten.

I 2008 och 2013 åkte Linus till Filipinerna och deltog i Swedish emergency response unit som teamleader. Sedan 2017 är Linus Levinson projektledare på Tunnel Söder, en del av Sveriges största Infrastrukturprojekt E4 Förbifart Stockholm. Linus är också stöd samt involverad i projekt Slussen samt Tunnelbaneutbyggnaden.

I februari 2015 startade han THETA Engineering AB tillsammans med Dan Palmgren.

Mob: +46 70 632 07 47, epost: linus.levinson@thetaengineering.se

Dan Palmgren på THETA

Dan Palmgren

vVD/Projektledare

Dan har med olika roller i projektledning inom stora Infrastruktur projekt, upparbetat en spetskompetens och kunskaper som få andra har i byggbranschen inom Bygg- och anläggningsteknik – både i Sverige och utomlands. Efter Wasamuseet och Arlandabanan har han hunnit med Norra Länken och utvecklingsprojektet Värtahamnen samt varit involverad i de flesta stora infrastrukturprojekt i Stockholm. Han har även många års erfarenhet från projekt utomlands.

Hans erfarenheter och kunskaper i projektekonomi ledde till att en välkomponerad ansökan på ett EU-bidrag på 14 mil EURO hamnade hos Värtahamnen.

Som rådgivare och specialiststöd till Trafikverkets styrgrupp Stora Projekt i Göteborg, påverkar han även infrastrukturutvecklingen i de västra delarna av Sverige. När upprättande av underlag för en ansökan till miljödomstolen är aktuell, är Dan personen att konsultera – han kan och vet hur det ska göras. Idag sitter han som Projektledare för berg- och anläggning på Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort.

Sedan 2015 äger han större delen av THETA Engineering AB tillsammans med Linus Levinson.

Mob: +46 70 530 72 76, epost dan.palmgren@thetaengineering.se

Kristofer Manneteg THETA

Kristofer Manneteg

Projektledare

Kristofer har som konsult erfarenhet från både projektledning och projektstyrning på stora infrastrukturprojekt. Han har vana av beräkningar och verifieringar av anläggningskonstruktioner med framför allt komplicerade betongkonstruktioner som dammar, kajer och slänter.

I projektet Värtapiren för Stockholms Hamnar gick vardagen till komplicerade geokonstruktioner, avancerad gjutarbeten, räls- och spårarbeten samt att ge kvalificerad stöd till projektledarna inom ÄTA, kontrakts, fakturering och prognosarbeten. Han avslutade som biträdande projektledare för Pir och Kaj.

Sedan 2016 har Kristofer fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som bitr. projektledare Konstruktion på Nya Tunnelbanan (FUT), vilket innebär att Kristofer kommer att arbeta med K-frågor inom projektet till Nacka-Söderort.

I slutet av 2016 gick Kristofer in som delägare i THETA Engineering AB.

Mob: +46 73 951 07 00, epost kristofer.manneteg@thetaengineering.se

Lars Martinsson THETA

Lars Martinsson

Civilingenjör

Lars är utbildad Civilingenjör med inriktning Väg- och Vattenbyggnadsteknik och med flertal kurser i sprängteknik, delar han med sig idag av en gedigen kunskapsplattform genom Theta till Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana som biträdande projektledare inom berg & anläggning. Adderar vi hans breda erfarenhet från mindre och större projekt i roller som bland annat bergtekniker, rådgivare i ingenjörs geologi, byggledning, projektör, injekteringstekniker, sprängtekniker, bergteknisk rådgivare – har våra uppdragsgivare en mycket kunnig och erfaren bergtekniker.

Som en del av Norra Länkens byggledningsorganisation, agerade Lars även som rådgivare för bergteknik på bergtunnelentreprenader med fokus och ansvar på bargkarteringar, syner och inspektioner av trafiktunnelsystem under uppbyggnad såväl som angränsande befintliga anläggningar.

Lars har också erfarenheter från Trafikverket Stora Projekt, Avdelning Teknik, Miljö & Fastighet som en stödfunktion i flera projekt men har även haft ansvar för styrning och utveckling av ämnesområdet bergteknik för både projekt och övergripande Trafikverksnivå. Han har varit involverad i projekten Förbifarten Stockholm, Norra Länken, Strängnäs-Härad, Ostlänken m.m.

Lars Martinsson arbetar hos THETA Engineering AB från november 2017 och arbetar i projektet FUT.
Mob: +46 70 724 63 31, epost Lars.Martinsson@thetaengineering.se

Mattias Roslin THETA

Mattias Roslin

Civilingenjör/Samordnande byggledare/Teknikspecialist berg

Mattias har en bred erfarenhet från anläggningsbranschen och började som Entreprenör hos NCC Construction på bygget av Löttingetunneln på Norrortsleden. Som konsult hos Vattenfall Power Consultant jobbade han med vattenkraftsanläggningar och dammsäkerhet. Han utförde bl.a. dammsäkerhetsbesiktningar som samordnande besiktningsman med högsta konsekvensklassning. Bl.a. på Luleälvens och Göta Älvs anläggningar.

Under tiden på Vattenfall jobbade Mattias även med SKB´s anläggning SFR i Forsmark som konstruktionsledare för inklädnadslösningar och blev sedan chef för dammsäkerhetsavdelningen med 17 anställda på 4 orter. När Vattenfall Power Consultant senare såldes började han hos Norconsult som kontorschef i Stockholm.

I 2012 började Mattias jobba på Trafikverket Stora Projekt Teknik & Miljö som teknikspecialist på berg och kontrollansvarig för alla bergkonstruktioner på Förbifart Stockholm. Han har även en gedigen erfarenhet av strategiska arbeten hos Trafikverket, med bl.a. utveckling och uppdatering av tunnelregelverk, införande av ny teknik samt att driva egna forskningsprojekt med inriktning bl.a. mot nya materialval och arbetsmiljö.

Mattias Roslin arbetar hos THETA Engineering AB sedan tidigt 2020 som samordnande byggledare berg på uppdrag åt FUT.
Mob: +46 70 234 38 78, epost mattias.roslin@thetaengineering.se

Sean Carter THETA

Sean Carter

Byggledare Mark/Betong

Sean arbetar som byggledare Mark & Betong på FUT Nacka och med sin bakgrund med relevant erfarenhet, leder han bygget med trygga och klara direktiv. Han är van att samordna mellan flera discipliner i komplexa projekt och god erfarenhet inom underhåll från verkstadsindustri/tung fordonsindustri som underhållsingenjör. Han sitter även med kunskaper inom kartläggning av tryckbärande anordningar inom processindustri/fjärrvärme.

Sean examinerade som Maskiningenjör i 2013 med inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH i Stockholm.

Hos Midroc Project Management AB under 2018–2019 satt han som byggledare för en ny fjärrvärmepanna hos Stockholm Exergi, och som projektingenjör hos Akademiska Hus AB från 2017 till 2018. Uppdragen var att bistå byggprojektledare med såväl administrativa uppgifter som byggledning ute i verksamhet. Hos Akademiska som projektingenjör, stöttade han flertalet projektledare/byggledare i olika projekt som inkluderade bland annat flera ombyggnationer och renoveringar.

Vidare hos Scania och senare hos Fortum Värme, ledde han arbetsgrupper bestående av underhållsingenjörer, driftingenjörer och tekniker samt agerade bollplank i underhållsutvecklingsfrågor så som startcenter, FMEA, kritikalitetsklassning, FU-program och KPI-analys kopplat till Maximo.

Sean arbetar hos THETA Engineering AB sedan februari 2020 som byggledare mark/betong.

Mob: +46 070 799 33 11, epost sean.carter@thetaengineering.se

Stefan Fagerkull THETA

Stefan Fagerkull

Samordnande byggledare

Stefan har en mycket bred kompetens från små och stora projekts som gynnar projektens ekonomi, strategi och resultat. Med framgångsrika analyser förändrades tekniska processer till det effektiva och med skarpa ögon på budget och ekonomi, avslutades projekten med vinst. Som projektledare hos Energi & Klimat ledde han införandet av processoptimering /arbetsprocesser (Lean) i hela organisationen och energieffektivisering av samtliga fastigheter i Svappavaara, Malmberget och Kiruna.

För Michelin Nordic AB i 2019 ansvarade Stefan att leverera däck inom gruv- och entreprenadmaskiner och innan dess som Site Manager NCC Industry Sektor Asfalt hade han yttersta ansvaret för personal och arbetsmiljö. Åren 2001–2004 hos Kimit AB, tillverkare av sprängämnen, satt Stefan som Entreprenad Chef. Hans arbetskarriär startade i 1995–1997 som Planeringstekniker Gruvadelningen efter många år på skolbänken med studieavslut som Bergsskoleingenjör på Bergskolen Filipstad.

Stefan Fagerkull arbetar hos THETA Engineering AB sedan april 2020 som Samordnande byggledare på Projekt Nacka, delprojekt Sikla på uppdraget hos FUT.

Mob: ++46 70 86 00 177, epost stefan.fagerkull@thetaengineering.se

Henrik Ittner THETA

Henrik Ittner

Byggledare Berg

Henrik är utbildad Civilingenjör i Väg- och Vattenbyggnad och teknisk Licentiat i Gruv- och Berganläggningsteknik med värdefulla nyckelkvalifikationer i projektering och projektledning. Som projektledare för detaljprojektering av kärnbränsleförvarets skipschakt, ansvarade han för att sammanställa förfrågningsunderlag för bland annat utförandeentreprenader avseende uppförande av lave och skipschakt.

Hans tid som industridoktorand vid LTU med forskning relaterad till spränginducerad skadezon i bergtunnlar, har kommit väl till hand och givit honom spetskompetenser inom bergteknik. Med anställning hos SKB – Svensk Kärnbränslehantering AB från 2011 till 2020, har Henrik haft flertaliga roller inom bergproduktion, projektering och teknikutveckling vilket givit honom erfarenheter som gynnar projektens framdrift och slutresultat. Henrik tilldelades stiftelsen BERGFORSKs stipendium för bästa licentiatavhandling 2018, vilket visar hans styrka och kompetensnivå.

Sedan 2020 har Henrik fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som Byggledare Berg på Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana, projekt Nacka.

Mob: +46 70 264 40 77, epost henrik.ittner@thetaengineering.se.

projektstyrning med Arvid hos Theta

Arvid Engström

Byggledare Berg

Arvid är utbildad på Stockholms Universitet och har en bred bakgrund inom bygg- och anläggning. Exempel på roller Arvid haft är mättekniker/utsättare hos PEAB Anläggning och Clinton Mätkonsult. Där bestod arbetsuppgifterna av inmätning, utsättning med totalstation, laserscanner, GPS mm. De senaste åtta åren har omgivningspåverkan varit huvudsysslan, bland annat som gruppchef på Nitro Consults huvudkontor i Stockholm. I denna roll har han haft ansvaret för framtagandet av riskanalyser avseende vibrationsalstrande arbeten gällande arbets- och huvudtunnlar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt tillhörande kontrollprogram inom projekt Nya Tunnelbanans Nackagren.

Exempel på tidigare uppdrag inom omgivningspåverkan buller och vibrationer är Getingmidjan och ombyggnaden av Nationalmuseum där Arvid var uppdragsansvarig för kontrollåtgärder. Uppdraget inom Nationalmuseum innehöll även sprängteknisk rådgivning.
I Citybanan delprojekt Norr, genomförde han vibrations- och bullermätning samt vibrationsisolering. Upprättande av mätrapporter med sammanställning av resultat från vibrations- och sättningsmätningar i Matteus Kyrka ingick i även arbetsuppgifterna.
Arvid visar en gedigen och mycket värdefull spetskompetens inom sprängteknik, vibrationer och vibrationsmätningar som vill gynna våra, THETAs, uppdrag på stora infrastrukturprojekt inom Berg och Anläggning.
Sedan hösten 2020 har Arvid fått i uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som Byggledare Berg som underkonsult till Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Mob: +46 76 328 57 35, epost epost arvid.engstrom@thetaengineering.se.

Projektchef hos THETA Christer Tronje

Christer Tronje

Projektchef/Projektledare

Christer är utbildad Civilingenjör Maskinteknik inriktning energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. I 2002 certifierade han sig i Green Belt och Six Sigma och har Allmän behörighet inom elinstallationer upp till 1000 V (ABL), 2002.

Senast som affärsområdeschef för Construction Management, ENACO Sverige AB som designar, bygger och underhåller tekniska miljöer som datacenter, serverrum och UPS- och batterirum hade Christer budget och resultatansvar för projekt nationellt och satt med i företagets ledningsgrupp. Med personalansvar för 15 medarbetare, projektledare, designers och säljare har han helhetsbilden och kunskapen för att leda projekten med stadig hand.

Som projektchef för Bravidas Ventilations installationer i Norra Länken, City Banan och Fortums Kraftvärmeverk, KVV8 har han även upparbetat värdefull erfarenhet från installationer på stora infrastrukturprojekt.
Christer satt som Enhetschef för ingenjörsenheten på Vega Energi AB och Projektledare/teknikchef för projekt inom Fortum Värme AB ansvarade han främst för stora projekt med budget från 20 - 250 miljoner kronor och en projektorganisation med mer än 10 projektdeltagare.

Hos THETA har han sen december 2020 uppdrag som Projektchef/Projektledare på stora projekt i Stockholm.
Mob: +46 73 339 05 88, epost christer.tronje@thetaengineering.se.

Projektstyrning

Fredrik Englund THETA

Fredrik Englund

Planering/Projektstyrning/Projektekonomi

Fredrik har som konsult bred erfarenhet från projektplanering, projektstyrning och portföljhantering. Han är en driven planerare och känner djupet och fördelarna i planeringsverktyget PrimaVera. År 2010 var Fredrik anlitad som planerare för en större återinstallation (retrofit) i Olkilouto kärnkraftverk i Finland.

Som anställd på Bombardier 2011 såg han till att företaget tog hem upphandlingen av ERTMS Pilot Norway level 2. 2012 till 2015 arbetade han hos Stockholms Hamnar AB som project controller i utvecklingsprojekten Värtahamnen och Kapellskär.

Sedan 2015 har Fredrik fått uppdrag via THETA Engineering AB att arbeta som projektledare på Nya Tunnelbanan (FUT), vilket innebär att skapa rutiner och samordna planeringen för de fyra delprojekten som Tunnelbaneutbyggnaden omfattar.

I slutet av 2015 gick Fredrik in som delägare i THETA Engineering AB.

Mob: +46 760 090 704, epost fredrik.englund@thetaengineering.se

Dan Fould THETA

Dan Foulds

Huvudplanerare

Dan har med sig en Bachelor of Engineering (Hons) från University of Canterbury och Christ’s College på Nya Zeeland. Med erfarenhet inom projektledning på Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) plussade han på sina kunskaper med bland annat Primavera Planering. Med ytterligare erfarenhet inom MAP Kostnadsstyrning, projektledning och entreprenadjuridik från flera stora infrastrukturprojekt, har han nu en solid kunskapsplattform som SLL har fördelar av på Tvärbanan Kista- och Solnagrenen.

Hans idag imponerande erfarenhet inom utveckling och bygg av järnväg, etablerades i början av år 2000. Dans internationella bakgrund från järnväg i Nya Zeeland och England samt i Sverige, gör honom till en unik och mycket kompetent Huvudplanerare inom stora infrastrukturprojekt - THETA Engineering AB:s specialistområde.

Senast innan THETA Engineering AB har han som Commercial och Project Controls Manager hos Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme), haft full kontroll på planering av kontrakt och inköp, projekteringsbudget, betalningsplaner, risk management, forecasting, claims management och tidsplanering. Han satt även som Team Leader med ansvar för 12 medarbetare.

Dan Fould arbetar hos THETA Engineering sedan 1/9, 2018 som huvudplanerare hos SLL, Tvärbanan Kista- och Solnagrenen.
Mob: +46 70 632 07 47, epost: dan.foulds@thetaengineering.se

Patrik Bornelind THETA

Patrik Bornelind

Planering/Projektstyrning

Patrik examinerades som Civilingenjör i Maskinteknik i 2019 och genomförde även en Masterutbildning i Industriell Ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sitt avslutande examensarbete – Master Thesis – genomfördes på den globala avdelningen hos Ericsson AB. Uppgiften var att se över demand planning processen på Ericssons Group Supply för att uppnå en högre träffsäkerhet på prognoserna samt minska mängden resurser som tillsätts i onödan.

Hos THETA förstärker Patrik Projektstyrningsteamet med sin genuina analytiska förmåga och arbetar idag med Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm som planeringsingenjör. Han är en viktig resurs för THETA och utför bland annat olika planeringsanalyser, såsom tid/linjediagram och resursbegränsningar.

Patrik Bornelind arbetar hos THETA Engineering sedan september, 2019 som planerare hos Trafikverket med projekt Förbifart Stockholm.

epost: patrik.bornelind@thetaengineering.se

Administration

Ekonomi

Sara Vahedi har en kandidatexamen inom företagsekonomi och har jobbat på THETA Engineering sedan januari 2018. Hon jobbar hos oss som ekonomiansvarig och sköter all administration med vassa ögon och noggrannhet. Hon sköter allt från lönehantering till bokslut samt även personalrelaterade uppgifter. Hon är ett stabilt stöd för oss andra i vardagen.

Vid frågor kring fakturering eller andra administrativa frågor kan ni alltid kontakta Sara för att få smidigast och snabbast hjälp.

Epost: ekonomi@thetaengineering.se

SAMARBETSPARTNERS

Styrka och bredd inom geoteknik och projektledning

Vi är mycket stolta av att få samarbete med GeoMind. De tillför kompletterande tjänster med gedigen geoteknisk kompetens och branschkunskap samt projekterings- och projektledning.

I samarbetet med GeoMind får THETA Engineering AB en bred erfarenhet och mycket hög kompetens inom bland annat geokonstruktioner och jordmekanik. Tillsammans kan vi erbjuda stor bredd och styrka i aktuella uppdrag. Våra projekterings- och projektledare har mångårig erfarenhet från stora anläggningsprojekt. Idag har GeoMind tjugo medarbetare med huvudkontor i Sickla.

Ett samarbete som tillsammans ger styrka och bredd inom geoteknik och projektledning

Vår målsättning i samarbetet med GeoMind är att kunna erbjuda branschens mest innovativa geotekniska konsulter som levererar kostnadseffektiva tekniska lösningar till våra gemensamma kunder, i kreativa och utvecklande projektgrupper för medarbetarna.

GeoMinds tjänster omfattar åtaganden från förstudie och utvecklingsskede till projektering, projektledning och uppföljning av färdiga resultat.

Läs mer om GeoMind på deras hemsida https://geomind.se/