THETA Teknik startar i 2021!

Vi kompletterar branschen med tjänster som våra kunder efterfrågar och etablerar en ny avdelning i vår organisation.

Please scroll down for English version

THETA Teknik startar i 2021! En helt ny avdelning ska tillsvidare ledas av vår projektledare Lars Martinsson, och vid årsskiftet lämnar vi in vår första ansökan till ett forskningsprojekt som ska automatisera och underlätta bergbyggande gällande frågor kring kvalitet och systematik.

Under våren påbörjar vi en rekrytering till avdelningen som vill skapa mervärde i företaget, gränsöverskridande kompetensuppbyggnad samt bli en ännu mer attraktiv partner till våra kunder,

Vi ser med spänning och glädje fram emot ett nytt år, nya intressanta utmaningar och planerar för  en fortsatt bra tillväxt samt en kvalitetssäkrad förvaltning av den orderstock som vi har byggt upp tillsammans.

Linus Levinson, VD Theta Engineering AB

Vår kompetens är den samlade erfarenheten av oss

THETA calls in Christmas early this year with a Christmas present to the industry and to ourselves. We complement the industry with services that our customers demand and establish a new department in our organization.

THETA Technology starts in 2021! Until further notice, a completely new department will be led by our project manager Lars Martinsson, and at the beginning of 2021 we will submit our first application for a research project that will automate and facilitate rock-construction regarding issues of quality and systematics.

In the spring, we will begin a recruitment to Theta Technology that will strengthen the company’s cross-border competence building, and add value to our already strong position in the industry and become an even more attractive partner to our customers.

We look forward with excitement and joy to a new year, to new interesting challenges and to proceed in our plan for continued good growth and a quality-assured management of the order backlog that we have built up together.

Best regards,

Linus Levinsson
CEO/Project Manager
THETA Engineering AB